წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა საქართველოში, უკრაინასა და სომხეთში

პროექტი ხელს უწყობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის განხორციელების პროცესში სამოქალაქო სექტორის აქტიურ ჩართულობას,  გამჭვირვალობის ანგარიშვალდებულების და სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების  შორის გამოცდილების გაზიარების მიზნით. პროექტი მიზნად ისახავს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელების  მონიტორინგს. პროექტის შემდგომი ეტაპი მოიცავს რეფორმების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშიის ფინანსური მხარდაჭრით.