დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის

პროექტი გულისხმობს კანონთან კონფლიქტში მყოფი და „განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში“ ჩართული 400 მოზარდის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისით და ინტერვენციის პროგრამებით უზრუნველყოფას საქართველოს 4 რეგიონში, ასევე მათ ჩართვას სხვადასხვა რეკრეაციულ, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ინტერვენციის პროგრამათა პაკეტის ასევე, არასრულწლოვანთა მშობლებისთვის ინტერვენციის პროგრამის დანერგვა. ამას გარდა განხორციელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის ხარვეზების შესწავლა, რეკომენდაციების შემუშავება და ადვოკატირება. პროექტის შედეგად შესაბამისი სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებები გაძლიერდება.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირი.