საგანმანათლებლო საქმიანობა

GCRT, გარდა სერვისების მიწოდებისა, აქტიურად მუშაობს ფსიქოტრავმატოლოგიის, როგორც დარგის განვითარებაში, ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას, სამუშაო შეხვედრების, ტრენინგების, ვებინარებისა და ლექციების ფორმატში, ქმნის პუბლიკაციებსა და მულტიმედია მასალას სხვადასხვა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.

ადვოკატირება და შესაძლებლობების გაძლიერება

CGRT აქტიურად ეხმარება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებს, ისე საერთაშორისო პარტნიორებსა და კოლეგებს, ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით სერვისების დანერგვასა და განვითარებაში.

კვლევითი საქმიანობა

GCRT რეგულარულად ატარებს მისი სამოქმედო სფეროს შესაბამის კვლევებს. საკვლევი თემები მოიცავს ადამიანთა უფლებებსა და სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ ფენომენს.